Stavební parcela

Parcela se nachází v okrajové, rozvojové části města Bučovice. V době návrhu stavby nebyly v blízkosti stavebního místa vedeny inženýrské sítě. Chyběla kanalizace, vodovod, plynovod. V místě byla vedena pouze elektřina. Příjezd a přístup k parcele zajišťovala štěrková cesta. Lokalita byla v územním plánu vyčleněna jako zastavitelné území pro individuální bydlení v rodinných domech a město Bučovice již mělo v danou dobu pro lokalitu zpracovaný projekt na výstavbu inženýrských sítí a komunikace včetně veřejného osvětlení. Realizace tohoto projektu však nebyla potvrzena a časový výhled zahájení prací nebyl stanoven.

Architektonický návrh

Dům byl koncipován na základě požadavku na ekonomickou uměřenost realizace a provozu stavby. Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny vznikl na půdorysu 10,5 x 7 m. Zastavěná plocha domu činí necelých 79 m2. Garáž není stavebně propojena s dvoupodlažní částí domu. Tím byla umožněna etapizace výstavby - 1. etapa: rodinný dům, 2. etapa: garáž a okolní úpravy domu.

Fotografie, pohled jihovýchodní

Stavebně konstrukční řešení :

Základy:
Betonové pásy z prostého betonu, vyzdívka ze ztraceného bednění, obvod zateplen XPS tloušťky 220 mm. První nadzemní podlaží je v ploše izolováno od spodní stavby izolantem EPS tloušťky 200 mm.

Obvodové zdivo:
Betonová tvárnice Be-Tong 200. Skladba ETICS s tepelnou izolací EPS tloušťky 240 mm.

Konstrukce stropu:
Be-Tong strop Rectobeton tl. 200 mm.

Konstrukce schodiště:
Jednoramenné točité železobetonové monolitické schodiště.

Konstrukce střechy:
Be-Tong strop Rectobeton tl. 200 mm + tepelná izolace EPS min. tloušťky 300 mm

Výplně otvorů:
Dřevěné dveře a okna opatřená trojsklem.

Fotografie, terasa

Technické zázemí budovy:

Vytápění prostřednictvím teplovodních rozvodů podlahového topení zajišťuje elektrický kotel o výkonu 7,5 kW. Větrání všech prostor probíhá pomocí nuceného větrání vzduchotechnikou s rekuperací tepla. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický zásobníkový ohřívač. Vzhledem k absenci inženýrských sítí (kromě el. energie) byl dům navržen pro provoz (vytápění a příprava TV) pouze prostřednictvím elektrické energie. Potřeba vody je zajištěna vodou z vrtané studny. Systém je vybaven domácí vodárnou v prostoru TZB. Zásobování užitkovou vodou je zajištěno systémem retenční nádrže s integrovanou domácí vodárnou. Likvidace splaškových vod je řešena soustavou splaškové kanalizace napojené na bezodtokovou jímku o objemu 10 m3. Dešťová voda je jímána do retenční nádrže, přebytek je pak vsakován na parcele. Vodovod i kanalizace jsou zbudovány tak, aby v budoucnu umožnily dodatečné napojení na nové vedení veřejných inženýrských sítí v ulici.

Dispoziční řešení:

Návrh dispozice odpovídá soudobému požadavku na bydlení v rodinném domě. V rámci tvorby dispozice byly směřovány neobytné místnosti k severní fasádě objektu. V prvním nadzemním podlaží jsou severně orientovány nepobytové prostory zádveří, prostor technického zázemí, spíž a koupelna s toaletou. Obytný prostor s oddělitelnou kuchyní a jídelnou je propojený posuvným HS portálem s venkovní terasou a se zahradou. V druhém nadzemním podlaží se nachází dětské pokoje a ložnice. Koupelna a šatna v druhém podlaží jsou opět s ohledem na redukci tepelných ztrát situovány k severní fasádě.
Inženýring - vyřízení stavebního povolení:

V rámci přípravy stavby byla zajištěna inženýrská činnost. Byly vedeny jednání a získána stanoviska dotčených orgánů státní správy, vlastníků sítí a dalších účastníků řízení. Bylo vyřízeno a získáno stavební povolení pro stavbu.


Projekt pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a technický dozor investora v průběhu stavby zajistil Ing. Jiří Svoboda, B. H. engineering, s.r.o.
Původní řešení vycházelo ze snahy o ekologičtější využití stavební parcely ve smyslu minimalizace těžko využitelných zbytkových ploch mezi domem a ploty a ponechání více zelené plochy zahradě. Dům je orientován příčně v přední části parcely. Přibližuje se více k hranicím sousedních parcel.
původní řešení
původní řešení
původní řešení
původní řešení
původní řešení
původní řešení

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU