Architektonická studie 

Návrh malého domu na neveliké parcele v zastavěné ploše vesnice.  Přípustná míra zastavění parcely určené pro bydlení je dána územním plánem. Zde bylo přípustné zastavět 35 % plochy z parcely. Při dané ploše pouze 206 m², nemohl být navržen půdorysně větší dům než 72 m². S ohledem na zachování i co největší nezastavěné plochy a s ohledem na ekonomickou umírněnost domu, byl dům vynesen na ploše 63 m². Na zahradu, odstavné stání a terasu tak zůstalo 143 1000 m² plochy. Malý půdorys domu předurčuje při běžně vysoké nadezdívce špatně využitelné plochy malých místností v podkroví. Návrh nadezdívky vysoké skoro jako plnohodnotné podlaží a k tomu konstrukce sedlové střechy s půdou se jevila jako zbytečné navyšování obestavěného prostoru stavby a s tím spojené zvýšené náklady na realizaci. Bylo rozhodnuto použít plochou jednoplášťovou střechu. Vznikl tak malý, nepodsklepený, dvoupodlažní domek kompaktního tvaru, s obytným prostorem v 1. nadzemním podlaží a třemi ložnicemi v 2. nadzemním podlaží. 
vizualizace, pohled západní 
Prvotně bylo zvažováno dům umístit hlouběji do zahrady, k hranici sousední parcely. Okna obytných místností by pak musela být orientována jihozápadně až severozápadně. Z jihozápadu přicházející sluneční paprsky by byly v úseku dne stíněny blízkou sousední stavbou. Takto by nebylo možné vyhovět požadavkům na proslunění vnitřních místností v rodinném domě. Dům se začal krystalizovat v uliční části parcely. Tímto řešením bylo možné orientovat okna obytných místností vstříc slunečním paprskům. K silnici jsou pak orientovány koupelny a schodišťový prostor.  
vizualizace, pohled severní

vizualizace, pohled jižní

Stavebně konstrukční řešení

Základy
Do výkopů byly provedeny betonové základové pásy. Na těchto pásech je vyzděno několik řad betonového ztraceného bednění. V ploše půdorysu, na zhutněných násypech byl provedena vrstva podkladního betonu. 

Zdivo 
Zdivo je tvořeno vápenopískovými cihlami Sendwix tloušťky 200 mm. Překlady otvorů jsou tvořeny systémovými prvky Sendwix. Rohový překlad nad vstupem do domu je monolitický železobetonový. Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami tloušťky 200 mm. Zatočené jednoramenné schodiště je monolitické železobetonové. 

Tepelné izolace
Obvod základů pod úroveň terénu je izolován tvrzeným polystyrenem. Pod skladbou podlahy a na podkladním betonu v 1. NP je položen extrudovaný polystyren tloušťky 160 mm. Zdivo pak doplňuje fasádní polystyren tloušťky 200 mm. Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří spádový polystyren EPS tloušťky 320 - 475 mm.

Technické konzultace, dokumentace pro stavební povolení a autorský dozor provedl Ing. Jiří Svoboda, Projekty B.H., s.r.o.

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU