Architektonická soutěž z roku 2013. 
Návrh postoupil do 2. kola posuzování, mezi 9 nejlepších návrhů. Do soutěže bylo celkem odevzdáno 34 návrhů.

Architektura a umístění v pozemku
Věž rozhledny je navržena na půdorysu rovnostranného trojúhelníku a je situována v nejvýše položené části parcely. Hlavní hmota rozhledny pohledově tvořená opláštěním z modřínových desek je vyzvednuta nad okolní násyp. Stavba se tak „vznáší” nad nejvyšším bodem, který je navíc zvýrazněn násypem pro přírodní amfiteátr. Násyp a samotná rozhledna nad ním tak z dálky jasně definují rozhledový bod a jedinečnost místa v ploše okolních polí. Amfiteátr je otočen ke stávající zvoničce a příjezdové cestě. Zvonička se stavá součástí amfiteátru a při kulturních akcích může sloužit jako kryté zázemí nebo jen jako místo k odpočinku a sledování okolního dění. Do blízkosti amfiteátru je přesunuta také socha Sáma, jakožto doplněk celého místa.
Vstup do rozhledny je zvýrazněn kamenným schodištěm v násypu amfiteátru - výrazné schodiště jako pozvánka ke vstupu do rozhledny. Kámen se uplatňuje v návrhu ve zpevnění plochy „jeviště“ amfiteátru a v okolí zvoničky. Ploché kameny uložené se vzájemnými rozestupy volně prorůstá vegetace.
Návrh rozhledny byl ovlivněn již stávajícími prvky v lokalitě (zvonička, sloup, socha, informační tabule). Je použito dřevo na fasádu, kámen na zpevnění ploch a vstupní rameno schodiště. Přibyla ocel jako nosný materiál pro věž.
Důležitou roli ve výběru materiálů a jejich použití sehrála ekonomičnost, bezúdržbovost, požární bezpečnost stavby a minimalizace nákladů na provoz rozhledny v průběhu let. Veškeré náklady spojené s provozem a s údržbou místa se omezují na pravidelné sekání trávy na pozemcích.
vizualizace, pohled východní
Konstrukce fasády
Fásáda je navržena z modřínových desek šířky 140 a 80 mm, které se vzájemně střídají. Tyto desky budou pomocí vrutů kotveny na ocelový U profil 60 x 60 mm, který je spojen se svislou nosnou konstrukcí třmeny.
Dřevěné desky na fasádě budou opatřeny olejovým impregnačním nátěrem. Desky jsou z obou stran provětrávany a mají možnost přirozeně prosychat, což pro ně zaručuje vhodné prostředí. Složení modřínového dřeva působí velmi dobře proti škůdcům. V průběhu stárnutí dojde k barevným změnám – desky získají přírodní patinu a jejich odstín se zbarví do šeda. (Nepočítá se s jakoukoliv údržbou či obnovováním olejového nátěru.)
Dřevěná fasáda je v případě zásahu bleskem chráněna zemněním celé ocelové konstrukce a veškerá energie blesku tak bude pohlcena.

Násyp amfiteátru a finální úpravy stavebních pozemků
Více než 1/3 materiálu pro násyp přírodního amfiteátru bude získána z výkopu pro základovou desku. Po zhutnění jednotlivých vrstev a upravení násypu vrstvou černozemě je násyp opatřen jednoduchými dřevěnými lavičkami a zatravněn. Obě stavební parcely budou povrchově urovnány a zatravněny, prostor amfiteátru a prostor okolo zvoničky bude „vydlážděn“ plochými kameny. Na pozemcích a mezi kameny bude volně prorůstat vegetace běžně se na daném místě vyskytující. Pozemky budou udržovány pouze sečením trávy tak, aby byl zajištěn poholdný pohyb v okolí rozhledny.
vizualizace, pohled západní
Základová deska
Základová deska je navržena z betonu o tlouštce 1500 mm. Půdorysně deska kopíruje tvar rozhledny. Působí jako solidní těžký základ proti působení větrů a převrácení věže.

Ocelová nosná konstrukce
Stavba vynesená nad rovnostranným trojúhelníkovým půdorysem o straně 6800 mm se jeví příhodně z pohledu statiky a namáhání větrem. Nosná konstrukce je navržena jako montovaná ocelová rámová konstrukce. Jednotlivé části budou po jejich výrobě zinkovány a opatřeny ochranným nátěrem. Tímto se zaručí trvanlivost a bezúdržbovost nosné konstrukce. Montovaná konstrukce bude výhodná z hlediska rychlosti výstavby i samotného transportu materiálu na místo.
Svislé prvky nosné konstrukce jsou navrženy z trubek o průměru 200 mm, spojované přírubovými spoji. Vodorovné a diagonální prvky mají průměr 120 mm, se svislými konstrukcemi a mezi sebou budou propojeny styčníkovými plechy.

Schodiště a vyhlídková plošina
Schodiště je navrženo z ocelového plechu tl. 6 mm. Bude vyneseno ocelovou schodnicí, která je u každého ramene podepřena horizontálními prvky nosné konstrukce a to vždy pod podestou a v půlce schodišťového ramene. Zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny je tvořeno ocelovými hranoly, výplň tvoří tahokov. Pochozí plocha vyhlídkové plošiny je navržena opět z plechu tl. 6 mm. Působí jako střecha celé rozhledny. Voda je odvedena svislým svodem.

Konzultace a spoluautor stavebně konstrukčního řešení: Ing. Jiří Svoboda 
půdorysy, pohledy, situace a detail

DALŠÍ PROJEKTY:

ZPĚT NAHORU